Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Vnitřní řád školní jídelny 2022

Vnitřní řád školní jídelny pro rok 2022

Mateřská škola Rozseč nad Kunštátem

okres Blansko, příspěvková organizace

679 73, IČO 70985081, tel:516462726, email:msrozsec@seznam.cz

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

při Mateřské škole Rozseč nad Kunštátem

 

č. j.23/2022

 

Stravování dětí je zajištěno vlastní kuchyní s celkovou kapacitou 80 strávníků.

Mateřská škola poskytuje školní stravování pro děti MŠ, žáky ŠD a závodní stravování pro zaměstnance.

Doplňková činnost – stravování pro cizí strávníky, není zajišťováno.

 

Provoz školní jídelny se řídí:

  • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
  • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon
  • zákonem č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o  hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných v platném znění
  • zákonem 274/2003 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
  • vyhláškou 410/2005 Sb., hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení
  • vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění

Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školního stravování, jíž je bezprostředně podřízena vedoucí kuchařka.

Vedení: vedoucí školní jídelny:    p. Lenka Musilová       
              vedoucí kuchařka:          p. Ludmila Kolářová

               pomocná kuchařka:         p. Milada Šuterová   

 

 

Závodní stravování

 

Stravování zaměstnanců škol je upraveno novelou zákona č. 250/2000 Sb.,§ 33 odst.b), zákon č. 557/2004, údaje jsou v souladu s vyhláškou. č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě. Stravování probíhá ve vlastní školní jídelně. Zaměstnanci hradí náklady na suroviny spotřebované na přípravu hlavního jídla snížené o příspěvek z FKSP. Zaměstnanec je povinen si na dobu nemoci, dovolené a služební cesty odhlásit oběd. Zaměstnanci školní jídelny, kteří se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, nemají povinnost stravovat se a za své stravování platit. Nárok na příspěvek zaměstnavatele zaniká zaměstnanci, pokud jeho pracovní doba ve směně trvala méně než tři hodiny a pokud zaměstnanec čerpá příspěvek na stravu při služební cestě v době vydávání hlavního jídla

 

Práva a povinnosti dětí, žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školní jídelny

Práva dětí, žáků:

  • kvalitní strava odpovídající množství a nutričního složení
  • informace o kvalitě a způsobu přípravy stravy
  • po dohodě odebírání dietní stravy
  • požádat o pomoc dohlížející a zaměstnance ŠJ při řešení vzniklého problému ( např. rozbití nádobí či rozlití jídla)

Povinnosti dětí, žáků:

  • dodržovat pravidla vnitřního řádu školní jídelny a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti
  • šetřit zařízení a vybavení školní jídelny
  • respektovat pokyny dohledu a všech zaměstnanců školní jídelny
  • dodržovat zásady slušného chování a kulturního stolování
  • hlásit dohledu školní jídelny případný úraz či zranění
  • nerušit svými projevy ostatní strávníky

Práva zákonných zástupců:

  • informace o jídelním lístku, kvalitě a způsobu přípravy
  • dodržovat dietní stravu pro dítě, jehož zdravotní stav to vyžaduje
  • dodávat podněty k činnosti školní jídelny

Povinnosti zákonných zástupců:

  • včas každý měsíc provést úhradu stravného
  • včas odhlašovat stravu při nepřítomnosti dítěte ve škole
  • nahlásit včas podstatné změny související s úhradou
  • odhlásit dítě ze stravování lze i v průběhu roku
  • na každý školní rok vyplnit a podepsat závaznou přihlášku ke stravování

 Práva zaměstnanců školní jídelny:

  • zajištění podmínek pro výkon činnosti školní jídelny
  • nezasahování do jejich činnosti v rozporu s právními předpisy

Povinnosti zaměstnanců školní jídelny:

  • dodržovat pravidla vnitřního řádu, pracovní náplně
  • chránit bezpečí své, ostatních zaměstnanců a strávníků
  • poskytovat informace strávníkům a zákonným zástupcům
  • pomáhat při výchovném působení na žáky
  • šetřit zařízení a vybavení školní jídelny

Bezpečnost a ochrana zdraví

 1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole a žáků školní družiny, zodpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce, popřípadě od vyučujícího základní školy, až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Tato zodpovědnost vyžaduje od pedagogů neustálou přítomnost u dětí a žáků po celou pracovní dobu, tzn. i během stravování.

2. V případě úrazu pedagogická pracovnice zajistí prvotní ošetření dítěte, žáka v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz pedagogický pracovník neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho vedení školy.

3.  V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní jídelny a pedagogického dohledu, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

4.  Způsob řešení nouzových a havarijní situací (např. přerušení dodávky energií, vody apod.) projedná ředitelka školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s jejím řešením.

5.  Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohu do školy vstoupit.

 

Organizace provozu školní jídelny

Provoz školní jídelny je od pondělí do pátku v době od 6.00 do 14.30 hodin

Školní jídelna je otevřena od pondělí do pátku v době od 11.30 do 13.30 hodin.

 

Časový rozvrh výdeje stravy:

 

 

 

přesnídávka           

    oběd         

   odp. svačina

třída MŠ

9.00 – 9.30

ve třídách

11.30 – 12.30

v jídelně

14.15 – 14.45

ve třídách

třída ŠD

 

12.45 – 13.30

 

učitelky

 

11.30 – 12.30

 

vychovatelky provozní

 

12.45 – 13.30

 

Při příležitosti různých akcí školy lze obvyklou dobu výdeje obědů dohodnout i jinak.

 

Jídelní lístek

    Jídelníček sestavuje vedoucí stravování ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na základě závazných pravidel a zásad zdravého stravování. Pokrmy se připravují podle souboru receptur pro školní stravování a vlastních receptur vyhovujících požadavkům školního stravování vč. technologických postupů a jsou uloženy v kuchyni MŠ Jídelníček bývá k nahlédnutí na vývěsce v MŠ, na webových stránkách MŠ a v kuchyni. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

Velikost porcí: pro normování potravin a masa podle receptur se pro skupinu používají tyto doporučené koeficienty syrového masa:

 - 3 – 6 let 0,5

- 7 – 10 let 0,7

 -11 - 14 let 0,8

Při normování příloh, je brán ohled na možnost přídavků, proto se k normě připočítává cca 500g suroviny.

 

Pitný režim je zajišťován z finančního normativu a nápoje jsou k dispozici kdykoli

 

       V každé třídě jsou po celý den k dispozici ovocné čaje nebo pitná voda ochucená malým množstvím sirupu nebo ovocné šťávy. Děti se obsluhují sami nebo za pomoci p. učitelek, dle vlastního pocitu žízně.

    K ranním a odpoledním svačinám bývají teplé nápoje (mléko, mléčné nápoje, čaje ovocné, bylinkové nebo s citronem)

    K obědu mívají ředěný džus, minerální vodu (kyselku), ovocné šťávy nebo vodu ochucenou sirupem.

            Žáci mají nárok na nápoj pouze u oběda.

 

 

Aktuální výše stravného

 

věkové kategorie

typ stravy

cena

cena celkem

výše zálohy

děti MŠ 3-6 let

přesnídávka

8,- Kč

8,- Kč

 

 

Přesnídávka + oběd

8,- Kč + 24,- Kč

32,- Kč

 

 

přesnídávka + oběd + odp.svačina

8,- Kč + 24,-Kč + 8,- Kč

40,- Kč

 

800,-

děti MŠ 7 let

přesnídávka

10,- Kč

10,- Kč

 

 

přesnídávka + oběd

10,- Kč + 25,- Kč

35,- Kč

 

 

přesnídávka + oběd + odp. svačina

10,- Kč + 25,- Kč + 8,- Kč

43,- Kč

 

850,-

děti ŠD 7 – 10 let

oběd

25,- Kč

25,- Kč

500,-

děti ŠD 11 – 14 let

oběd

28,- Kč

28,- Kč

550,-

 

 

Úhrada stravného a odhlašování stravy    
 

1. Každý strávník, který se chce stravovat ve ŠJ musí vyplnit přihlášku ke stravování, která se pořizuje v písemné formě a je opatřena podpisem toho, kdo stravování přihlašuje. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsahstravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-Ii v době podávání jídla přítomno vmateřské škole, stravovalo vždy.

 

2. Poplatky za stravné se hradí do 20. předchozího měsíce, formou zálohové platby, převodem na bankovní účet školní jídelny, číslo účtu: 181 095 538/0300, var. symbol: číslo popisné trvalého bydliště dítěte. První zálohová platba je splatná k 20. srpnu aktuálního roku a poslední k 20. květnu následujícího roku. Na konci června proběhne vyúčtování stravného. Přeplatek bude vrácen na účet v průběhu měsíce července.

 

3. Opakované nezaplacení zálohy na školní stravování v termínu může být také důvodem kukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

4. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelzevčas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 12.30 do 12.45 hodin. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první dennepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit.

 

5. Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit osobně ve třídě, nebo telefonicky do mateřskéškoly na telefonní číslo 516 462 726, nebo formou SMS zprávy na mob.telefon 602 693226první den absence, nejpozději do 8.00 hodin, jinak je účtováno stravné v plné výši!

 

6. V případě výjimečného odchodu dítěte po obědě, je nutné tuto skutečnost nahlásit ránodo 8.00 hodin ve třídě. Odpolední svačina je tímto odhlášena. V době dopoledních výletů, dostanou děti svačinku s sebou.

 

7. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, pokud není provoz MŠ.
Při provozu o letních prázdninách je potřeba nahlásit docházku předem.

 

8. Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům

 

  • tomu je přizpůsobena skladba jídelníčku
  • ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a
  • zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek, cereálního pečiva, mléka amléčných výrobků
  • je dodržován pitný režim — ovocné šťávy, ovocné a bylinkové čaje s citronem

 

9. Po dohodě rodičů s vedením školy, je možné individuální řešení jakéhokoliv dietetickéhoproblému (potravinová alergie, bezlepková dieta...).

 

10. Při omezení přítomnosti ve školách z důvodu krizových či mimořádných opatření, z důvodu nařízení karantény, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i dětem a žákům. Při vyzvedávání obědů do menuboxů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje oknem školní kuchyně době od 11:30 do 12:00 hodin. Rodiče nesmí zapomenout stravu přihlásit, neboť v době mimořádného uzavření školy budou všechny děti ze stravování odhlášeny (předem bude rozeslán informační mail).

 

Výdej stravy a chování ve školní jídelně

 

Doporučení školního stravování v souvislosti s výskytem Covid - 19

 

- V rámci možnosti školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např. rozložit vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory oddělujicí jednotlivé třídy).

- Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.

- Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).

 

 

Výdej přesnídávek

 

 -  přesnídávka je připravena od 9.00 hod.

 - připravuje kuchařka do tříd na určené místo, p. učitelka dětem přesnídávku nachystá na stoly, dál dle potřeby pomáhá. Otření stolů před jídlem i po jídle provede p. školnice a poté odnese použité nádobí

 

 

Výdej obědů

 

Děti i žáci ŠD vstupují do školní jídelny v doprovodu p. učitelky/ p. vychovatelky

 - posadí se na své místo, kde je připravena polévka a příbor

 - polévku nalévá p. kuchařka, nápoje jsou připraveny na stolech, roznese p. učitelka/p. vychovatelka

 - hlavní chod roznáší p. učitelka/p. vychovatelka

 - děti mají možnost přídavků stravy

 - po konzumaci oběda odnesou použité nádobí k odběrnému okénku, příbory odloží do plastové nádoby

 - děti jsou vedeny k společenským pravidlům při stolování

- mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj) zajišťuje p. školnice, p. kuchařka nebo p. učitelka/p. vychovatelka

 - za čistotu stolů před výdejní dobou odpovídá p. školnice

 - za čistotu stolů během výdejní doby odpovídají p. učitelka/p. vychovatelka

 - úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci p. učitelce/p. vychovatelce

 

 

Výdej odpoledních svačin

 

-  odpolední svačina je připravena od 14.15 hod.

- připravuje p. kuchařka do tříd na určené místo, p. učitelka dětem svačinu nachystá na stoly, dál dle potřeby pomáhá. Otření stolů provede p. učitelka

 

 

 

 

V Rozseč nad Kunštátem 19. 8. 2022

 

                                                                                                             Lenka Musilová

                                                                                                           vedoucí stravování

 

 

 

Poslední fotografie

Statistiky

Online: 1
Celkem: 323097
Měsíc: 5707
Den: 152