Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Vnitřní řád Školní družiny

Vnitřní řád Školní družiny

Dokument ke stažení.

Mateřská škola Rozseč nad Kunštátem

okres Blansko, příspěvková organizace

 

Č.j.: 29/2018

 

Vnitřní řád školní družiny

 

 

 

Účinnost od 1. 9. 2018

Zveřejnění 3. 9. 2018

Projednáno na pedagogické radě 28. 8. 2018

Vydala Lenka Simajchlová, ředitelka MŠ

 Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelně seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky školní družiny při zápisu dětí.

 

Školní družina (dále ŠD) se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

Poslání školní družiny

 

Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.   ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost ŠD je určena pro žáky Základní školy Rozseč nad Kunštátem. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠD. 

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců jsou vymezeny ustanovením školského zákona. Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád školní družiny upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání. Pokud žák nebo zákonný zástupce narušuje opakovaně řád a činnost ŠD, může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD.

 

1.1 Žáci mají právo:

 a)        na zájmové vzdělávání a školské služby podle školského zákona dle podmínek     školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání ŠD (dále ŠVP ŠD),

 b)        účastnit se všech činností a aktivit ŠD,

 c)        na zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, sociální komunikaci, dostatek       odpočinku a volného času, na dodržování základních psychohygienických podmínek,

 d)        vlídné zacházení ze strany vychovatelek i spolužáků,

 e)        na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí a sociálně patologických jevů,

 f)        být seznámeni s předpisy vztahujícími se k jejich pobytu a činnosti ve ŠD,

 g)        vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a           vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich             věku a stupni vývoje, podmínkou podání všech návrhů je slušná a kulturní ústní či     písemná forma, své podněty žák podává vychovatelce v oddělení, vedoucí           vychovatelce, výchovnému poradci, školní psycholožce nebo vedení školy.

 

1.2 Žáci jsou povinni:

 a)        řádně a včas navštěvovat ŠD dle údajů, které jsou zaznamenány v zápisním lístku           do ŠD,

 b)        dodržovat školní řád školy a vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k             ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

 c)        plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s       právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem školní družiny.                                        

 

1.3 Žák se ve škole a v ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a vnitřní řád školní družiny. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.

 

1.4 Žák chodí do ŠD pravidelně dle údajů zaznamenaných v zápisním lístku do ŠD a účastní se činností organizovaných ŠD. Docházka do zájmových kroužků a do ŠD je pro přihlášené žáky

povinná.

 

1.5 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, na přezouvání používá přezůvky (bačkory, pantofle, sandály), ne sportovní obuv. Na výtvarnou a sportovní činnost se převléká do vhodného oděvu, který má podepsaný a uložený v látkové tašce v šatně ŠD.

 

1.6 Žák zachází se školními a družinovými potřebami šetrně, udržuje oddělení i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením, v případě poškození danou věc adekvátně nahradí.

 

1.7 Žák odchází ze ŠD jen s vědomím vychovatelky. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

 

1.8 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, užívání návykových a zdraví škodlivých látek).

 

1.9 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy souvisejícími s jeho pobytem a činností ve škole a v ŠD. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy a ŠD, hlásí bez zbytečného odkladu vychovatelce nebo jinému zaměstnanci školy.

 

1.10 Žák nenosí do školy a ŠD předměty, které nesouvisí se zájmovou činností a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jejich nebo jiných osob. Pokud žáci u sebe výjimečně musí mít vyšší finanční sumu nebo cenný předmět, mají možnost si je uschovat u vychovatelky ŠD.

 

            1.10.1 Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, neprodleně (tentýž den) tuto skutečnost          nahlásí vychovatelce nebo jinému zaměstnanci školy.

 

            1.10.2 Najde-li žák věc, ke které se nikdo nehlásí, odevzdá ji vychovatelce.

 

            1.10.3 Žák si za své věci zodpovídá sám a neodkládá cenné předměty (zejména mobilní telefony, peníze, šperky, drahé oblečení atd.) na místa, kde o nich neví a kde          si je nemůže zkontrolovat.

 

1.11 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení pracovních povinností stanovených tímto řádem.

 

1.12 Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud žák soustavně porušuje školní řád a narušuje činnost ŠD, ohrožuje zdraví a bezpečnost své a ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD, nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

1.13 Žáci byli poučeni o správném chování a bezpečnosti během prázdnin, státních svátků 

 

1.14 Žáci byli poučeni o správném chování a bezpečnosti i na akcích konaných mimo budovu školy, na které se také vztahuje školní řád.

 

1.15 Zákonní zástupci mají právo zejména na:

 a) informace o škole a ŠD podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 b) informace o průběhu a výsledcích výchovy a zájmového vzdělávání svého dítěte podle školského zákona,

 c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí výchovy a vzdělávání žáka.

 

1.19 Zákonní zástupci jsou povinni:

 a) přihlásit žáka k pravidelné docházce do ŠD, odevzdat zápisní lístek

 b) seznámit se s vnitřním řádem ŠD, což stvrdí svým podpisem na zápisním lístku do ŠD

 c) omluvit žáka ze ŠD nejpozději do 8 hodin,

 d) zajistit odchod žáka ze ŠD během i po provozní doby ŠD

 e) informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo        jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti družiny,

  f) oznamovat neprodleně údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a výchovy nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,

 g) respektovat ustanovení školního řádu a vnitřního řádu školní družiny a pokyny vychovatelek vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny.

 

1.3 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky

a) Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním zájmového vzdělávání, vnitřního řádu školní družiny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

b) Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

c) Žák zdraví v budově a na akcích školní družiny pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

d) Vychovatelka školní družiny je v kontaktu s učitelkou ZŠ a zákonnými zástupci. Úzce s nimi spolupracuje.

 

2. Provoz a vnitřní režim školní družiny

 

Přihlašování a odhlašování ředitelka stanoví ve vnitřním řádu podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 

2.1 Ve školní družině je určena vychovatelka Bc Lenka Dlapová, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

 

2.2 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

 

2.3 Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek 70,- Kč měsíčně, který se platí ve dvou splátkách

září — prosinec - 280,- Kč a leden — červen - 420,-

 

2.4 Poplatek je možno uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet školy, číslo účtu: 181 093 794/0300.

 

2.5 Výše úplaty zůstává stejná i v měsíci, kdy jsou vedlej ší prázdniny.

 

2.6 Pokud není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitku školy. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

 

2.7 Úplata může být snížena nebo prominuta:

 a) žákovi pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,

 

 b) žákovi pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže ředitelce,

 

2.8 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a není uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

 

2.9 Pokud je docházka žáků nepravidelná, žáci se zapisují do docházkového sešitu.

 

2.10 Veškeré informace rodičům sděluje vychovatelka družiny písemně do deníčků, které žáci obdrží na začátku školního roku od vychovatelky.

 

2.11 Žáka je možné odhlašovat ze ŠD kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů).

 

Organizace činností

 

2.12 Denní provozní doba ŠD je od 12.00 do 15.30 hodin.

 

2.13 Provoz končí v 15,30 hodin. Pokud žák neodchází sám, jsou rodiče povinni si jej vyzvednout nejpozději v 15,30 hod. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve, podle možností, informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na zápisním lístku dítěte do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, po ukončení provozu ŠD poučí žáka o BOZ (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň,. . .) a dohlédne na jeho odchod ze školní družiny.

 

2.14 Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 15 žáků na pravidelnou docházku.

 

2.15 Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí později, přicházejí do školní družiny pod dohledem provozního zaměstnance mateřské školy. Vychovatelka vede žáky na oběd, kde nad nimi vykonávají dohled, a pak je odvádí zpět do družiny.

 

2.16 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 

            Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji před oběděm, popř. po obědě, a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

 

             Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

 

             Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

 

             Příprava na vyučování - zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti SD (např.vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

 

V době od 13,30 do 15,00 hod. probíhají činnosti na školní zahradě, nebo mimo areál školy. Další činnost ŠD probíhají v prostoru určených pro ŠD.

 

2.17 V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku má ŠD omezený provoz.

 

2.18 ŠD může organizovat další činnosti (výlety, sportovní a kulturní akce atd.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány

za úplatu. Děti jsou na ně přihlašovány písemně.

 

Organizace dne

 

čas

činnost

12.00

 • příchod mladších žáků do školní družiny s vychovatelkou ŠD

12.00 - 12.45

 • relaxace
 • klidné hry

12. 45

 • příchod starších žáků do školní družiny s učitelkou ZŠ

12.45 - 13.15

 • oběd

13.15 - 15.30

Odpočinkové činnosti

 • relaxace
 • četba, prohlížení knih
 • vyprávění, rozhovory
 • hry dle volby žáků
 • poslech hudby

Rekreační činnosti

 • vycházky do okolí školy
 • pobyt na školní zahradě
 • kolektivní sporty
 • výlety, exkurze

Zájmové činnosti

 • spontánní i řízené aktivity
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • námětové hry
 • klidnější ohybové hry

Příprava na vyučování

 • plnění domácích úkolů
 • didaktické hry
 • soutěže, kvízy, křížovky

15.00 - 15.30

 • úklid hraček, her, výtvarných a pracovních pomůcek
 • návrat z pobytu venku
 • odchody žáků domů

 

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

3.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole, ŠD i prostorech mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovy při akci pořádané ŠD, žáci hlásí ihned pedagogickému dozoru.

Vychovatelky ŠD provádí prokazatelné poučení žáků v oblasti BOZ, na začátku školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří v tento den chyběli. Opakovaně provádí poučení v průběhu školního roku. O poučení žáků provádí vychovatelky záznam do třídní knihy. 

 

3.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

3.3 Vychovatelky dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech ředitelku a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Vychovatelky zajistí, aby u každého žáka měli zapsány tyto údaje: adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

 

3.4 Vychovatelky nesmí žáky v době provozu ŠD bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola odpovídá za žáky v době provozu ŠD.  

 

3.5 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo ŠD, zajišťuje škola vždy jedním zaměstnancem školy - vychovatelkou.

 

3.6 Pro činnost ŠD platí ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví (dále BOZ) ze školního řádu.

 

3.7 Pitný režim je zajištěn – vlastní zdroje, nápoje ze školní jídelny při obědu.

 

3.8 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

             a) Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol,           cigarety, drogy) v areálu školy. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná      opatření.

             b) Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování          apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům       nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší),             jsou v prostorách školy a při akcích školní družiny přísně zakázány. Podle okolností           ředitelka školy uváží možnost postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o            svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků  

 

4.1 Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny v souvislosti se zájmovým vzděláváním.

 

4.2 Žáci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších osob.

 

4.3 Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení oddělení ŠD a školy včetně předmětů svěřených jim do osobního užívání.

 

4.4 Ve školní jídelně zachovávají pořádek, nepoškozují majetek.

 

4.5 Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku vychovatelce.

 

4.6. Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

 

4.7 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – ukládání na určená místa.

 

5. Pravidla chování

 

5.1. Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád ŠD a činnost školní družiny, může být ředitelkou z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

6. Dokumentace

 

Ve školní družině je vedena tato dokumentace:

 

 • třídní kniha - přehled výchovně vzdělávací práce
 • docházkový sešit
 • zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
 • celoroční plán činnosti
 • týdenní plány

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Bc. Lenka Dlapová, vychovatelka ŠD.

 

2.   Platnost vnitřního řádu školní družiny začíná s účinností od 1. 9. 2018 na dobu neurčitou.

 

V Rozseči nad Kunštátem 31. 8. 2018

                                                                                                                      Lenka Simajchlová

                                                                                                                      ředitelka MŠ

 

Vnitřní řád ŠD.docx

 

Poslední fotografie

Statistiky

Online: 3
Celkem: 230157
Měsíc: 7087
Den: 151