Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Školní vzdělávací program ŠD

Školní vzdělávací program ŠD 

Dokument ke stažení

            Školní družina při Mateřské škole Rozseč nad Kunštátem

 okres Blansko, příspěvková organizace

 

č.j.34/2016

 

platnost od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

 

 

 

Aktualizace k 1. 9. 2018

Projednáno na pedagogické radě 28. 8. 2018

Vydala Lenka Simajchlová, ředitelka MŠ

Obsah

1. Obecná charakteristika školní družiny

 

2. Identifikační údaje školní družiny

 

3. Charakteristika vzdělávacího programu školní družiny

Konkrétní cíle vzdělávání

Klíčové kompetence

Formy a obsah činností ve školní družině

Metody a formy práce

Požadavky pro volný čas

 

4. Organizační podmínky ŠD

 

5. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané

 

6. Provozní podmínky ŠD

 

7. Délka vzdělávání a časový plán

 

8. Ekonomické podmínky

 

9. Materiální podmínky

 

10. Personální podmínky

 

11. Bezpečnost a ochrana zdraví

 

12. Vzdělávání ve školní družině

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Člověk a svět práce

 

13. Hodnocení žáka a evaluace ve školní družině

 

 

 

1. Obecná charakteristika školní družiny

 

Poslání školní družiny

 

Školní družina slouží jako výchovně – vzdělávací zařízení. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

 

 

2. Identifikační údaje školní družiny

 

Adresa:

 

Školní družina při Mateřské škole Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko, příspěvková organizace

Rozseč nad Kunštátem č.133

679 73

 

Kontaktní údaje ŠD:

 

tel.: 516 462 726

mobil: 602 693 226

email: msrozsec@tiscali.cz

 

Zřizovatel ŠD:

 

Obec Rozseč nad Kunštátem

okres Blansko

679 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Charakteristika vzdělávacího programu školní družiny                                            

 

Konkrétní cíle vzdělávání

 

1. Rozvoj osobnosti dítěte, jeho učení a poznávání, sociální a mravní hodnoty.

2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, zásada demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod, odpovědnost a smysl pro sociální soudružnost.

3. Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, tolerance, ohleduplnost, respekt k jinému názoru, jiné národnosti…

4. Poznání světových a evropských kulturních tradic.

5. Naučit se rozlišovat čas práce, čas odpočinku a relaxace, umět smysluplně využít volný čas.

6. Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně, zásady bezpečnosti a ochrana zdraví.

 

Klíčové kompetence

 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.

1. Kompetence k učení – žák se učí s chutí, získané vědomosti a dovednosti uplatňuje v praxi, vyhledává informace z různých zdrojů, klade si otázky, hledá na ně odpovědi, umí zhodnotit své výkony a prezentuje výsledky své práce.

2. Kompetence k řešení problémů – započaté činnosti dokončuje, rozlišuje správná a chybná řešení a hledá nová, promýšlí a plánuje řešení problému, uvědomuje si zodpovědnost.

3. Kompetence komunikativní – souvislými větami formuluje myšlenky, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, vyjadřuje své pocity řečí, gestem, mimikou, rozvíjí slovní zásobu.

4. Kompetence sociální a interpersonální – samostatně se rozhoduje, je odpovědný za své chování, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, ve skupině spolupracuje, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

5. Kompetence občanské – uvědomuje si svá práva a povinnosti, dbá o své zdraví a bezpečí, chová se zodpovědně k sobě i ostatním, odhaduje rizika svých nápadů, učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit.

6. Kompetence pracovní – využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech, používá bezpečně a účinně materiály, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky.

 

 

Formy a obsah činností ve školní družině

 

Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších úprav stanovuje náplň práce školní družiny,jsou to zejména tyto činnosti:                                                                           Pravidelná činnost – vychází z týdenní skladby zaměstnání.

Příležitostné akce – nejsou zahrnuty do týdenní skladby zaměstnání (slavnosti, výlety).

Spontánní aktivity – průběžné činnosti – klidové akce po obědě nebo ke konci provozní doby.

Odpočinkové činnosti – jedná se o činnosti klidové, ale i odpočinek aktivní – kompenzuje jednostrannou zátěž během škol, vyučování.

Příprava na vyučování - Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

Metody a formy práce

Metody – cesty k dosažení výchovně-vzdělávacích cílů

- slovní (monologické, dialogické, práce s knihou)

- názorně-demonstrační (pozorování, předvádění, obrázky, projekce)

- praktické (pracovní a pohybové dovednosti, grafické a výtvarné činnosti, pracovní činnosti)

 

Pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti obsahují následné metody a formy práce:

 

- Odpočinek na koberci – poslech audionahrávek, pohádek s hudbou, volné rozhovory

- Stolní a společenské hry

- Námětové hry a činnosti, podporující tvořivost, představivost a fantazii

- Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty

- Smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti

- Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

- Tvořivé a konstruktivní hry podle výběru dětí

- Individuální i skupinové rozhovory o dětských problémech a zážitcích, společné diskuse

- Práce s dětskými časopisy, prohlížení alb, sbírek – individuální i ve skupinách

- Klidná zaměstnání – hry s pexesy, puzzle…

- Volné kreslení a modelování, omalovánky

- Hádanky. Testy, hlavolamy, kvizy

- Sledování pohádek a příběhů ovlivňující citový život dítěte

- Vycházky, výlety, výstavy

- Práce s mapou, atlasem

- Vědomostní soutěže

 

Požadavky pro volný čas

 

Požadavek dobrovolnosti – děti vykonávají danou činnost dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu a motivace, veškeré činnosti jsou přiměřené věku dětí a jejich momentálnímu stavu.

Požadavek pedagogického ovlivňování volného času – vychovatelka motivuje k činnosti.

Požadavek zájmovosti a zajímavosti – činnosti jsou pro děti atraktivní, snaha používat jiné náměty než ty, které znají ze školy.

Požadavek aktivity – činnosti volit tak, aby v nich mohly být přiměřeně úspěšné všechny děti.

Požadavek citovosti a citlivosti – všechny činnosti by měly přinášet dětem kladné emoce, a to nejen z činnosti samé a následného ocenění, ale také radost z objevování či překonávání překážek.

Požadavek seberealizace – činností (jejímž produktem je radost) dítě nachází a objevuje samo sebe, zvláště, je-li kladně ohodnoceno, a prostřednictvím činnosti v ŠD si vytváří žádoucí sociální kontakty.

 

 

4. Organizační podmínky školní družiny

 

Podmínky příjímání ke vzdělávání

 

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných odevzdání zápisních lístku. Do školní družiny může být přijato maximálně 15 dětí.

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky 1. třídy, k pravidelné docházce jsou dále přijati i žáci z 2. až 4. třídy ZŠ Rozseč nad Kunštátem, dle kapacity školní družiny.

Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků.

 

 

Ukončení vzdělávání

 

Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny oznámí rodiče písemnou formou vychovatelce.

O podmínečném vyloučení rozhodne ředitelka v případě závažného provinění se stanovením zkušební lhůty, a to na dobu nejdéle jednoho roku.

O vyloučení z docházky do školní družiny rozhodne ředitelka školy na základě písemného návrhu vychovatelky a po projednání v pedagogické radě. O podmínečném nebo úplném vyloučení rozhoduje ředitelka ve správním řízení.

 

 

5. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané

 

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracují vychovatelky školní družiny úzce se školou, především při stanovení vhodných forem integrace a forem práce. Jsou seznámeny se závěry odborného posudku žáka vydaného školským poradenským zařízením. Taktéž probíhá intenzivní spolupráce se zákonnými zástupci žáků se zdravotním znevýhodněním. Je zohledněno přiměřené zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek. Třídní učitelé a zákonní zástupci jsou povinni informovat o všech změnách zdravotního stavu dítěte. Dle aktuálních možností a podmínek školy lze při výchovných činnostech ve školní družině rozvíjet talent mimořádně nadaných žáků (zadávání rozšiřujících a doplňujících úkolů, individuální přístup).

6. Provozní podmínky školní družiny

 

Provoz školní družiny byl zřizovatelem školy schválen takto:

 

 • Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 12.00 do 15.30 hodin.
 • V době podzimních, jarních a velikonočních prázdnin má ŠD omezený provoz.
 • Školní družina není v provozu o vánočních a hlavních prázdninách a ve dnech pracovního volna.

 

 

7. Délka vzdělávání a časový plán

 

Délka vzdělávání pro školní družinu je stanovena na dobu jednoho školního roku. Během této doby projde žák všechny okruhy činností družinou vyměřené a přiblíží se tak co nejvíce cílům výchovně – vzdělávací činnosti. Školní družina plní výchovně vzdělávací činnost formou sportovně- rekreační činnosti, odpočinku, zájmovou činností a také přípravou na vyučování.

 

Časový plán školního vzdělávacího programu pro školní družinu je tvořen na 4 roky. Program je doplňován ročním plánem konkrétních činností, rozdělených po měsících, které vycházejí a podporují motivační zaměření školního roku. Roční plán tvoří přílohu tohoto dokumentu, vytváří ji vychovatelky a konzultují s ředitelkou školy.

 

 

8. Ekonomické podmínky

 

Provoz školní družiny je financován z prostředků zřizovatele. Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu dle § 11 vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění.

Výše úplaty činí 70,- Kč měsíčně.

Forma a způsob hrazení úplaty, podmínky pro možnost prominutí úplaty jsou podrobně rozpracovány ve „Vnitřním řádu školní družiny“.

 

9. Materiální podmínky

 

Činnost školní družiny probíhá v prostorách přízemí budovy mateřské školy (pracovna a herna) a školní zahradě. Prostory školní družiny v současné době nejsou vybaveny vhodným nábytkem, počítačem a dostatkem her a pomůcek. Tyto prostory svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku, ale nejsou dostačující.

 

10. Personální podmínky

 

Zájmové vzdělávání ve školní družině zajišťují dvě vychovatelky, které splňují kvalifikační předpoklady podle §16 zákona 561/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Vychovatelky se dále vzdělávají, buď formou samostudia, nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

11. Bezpečnost a ochrana zdraví

 

Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZ jako ve vnitřním řádu školní družiny a řádu školy. Při pobytu na školní zahradě, žáci dodržují provozní řád školní zahrady a důsledně dbají pokynů vychovatelky. Žáci jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídní knize.

Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

 

12. Vzdělávání ve školní družině

 

Člověk a jeho svět

 

A) Místo kde žijeme

- Domov: orientace v místě bydliště

- Obec: seznamování s historií a současností naší obce, orientace v plánu obce, důležité instituce (obecní úřad, pošta, škola, knihovna …), vyhledávání informací

- Naše vlast: Praha – hl. město, ostatní významná města ČR, státní svátky, státní symboly

- Škola: školní režim, orientace ve škole, vytváření kladného vztahu ke škole, bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace

 

B) Lidé kolem nás

- osvojování zásad slušného chování, tolerance, úcta

- schopnost naslouchat, stolování, osobní hygiena

- pomoc druhému, obhajování vlastního názoru a přijímání názoru druhých, společná hra a práce v kolektivu, charakterové vlastnosti

- zdůrazňujeme důležitost jednotlivých povolání a jejich propojení, tematické hry

- rodina - členové rodiny, vztahy v rodině, zaměstnání

 

C) Lidé a čas

- vytvářet správný režim dne a dodržovat ho

- pohodová atmosféra družiny

- umět využít svůj volný čas

- znát roční období a umět je charakterizovat (rok, měsíc, týden)

- vánoční zvyky a tradice, výzdoba ŠD, poslech a zpěv vánočních koled, velikonoční zvyky, zdobení vajíček

- jak se mění lidé, věci, budovy, město, moderní technika, řemeslo, lidové zvyky, pohádky

 

D) Rozmanitost přírody

- poznávání živé a neživé přírody

- ochrana přírody, proměny přírody (výtvarné či jiné zpracování poznatků), roční období

- ohleduplné chování k přírodě

- činnost člověka v přírodě (pozitivní, negativní)

- třídění odpadů

- práce s atlasem, encyklopediemi, práce s přírodním materiálem

 

E) Člověk a jeho zdraví

- dodržovat základní hygienické návyky

- umět chránit svou osobu a své zdraví

- výchova ke správným stravovacím návykům

- posilovat tělesnou zdatnost

- předcházet úrazům

- znát základní pravidla účastníků silničního provozu

- znalost důležitých telefonních čísel – nácvik telefonického volání tísňových linek

- nácvik jednoduchého ošetření poranění

 

Umění a kultura

 

- pěstování zájmu o hudbu, smysl pro rytmus, paměť

- reagovat pohybem na hudbu

- rozvíjet správnou výslovnost

- pěstovat estetické cítění a představivost, rozvíjet fantazii

- malujeme, kreslíme, tvoříme koláže, pracujeme ve skupinách

- lidové zvyky, tradice

- tvořivé hry se stavebnicemi

- návštěva knihovny, pracujeme s počítačem

 

Člověk a svět práce

 

- rozvíjet zručnost, představivost, fantazii

- seznámit děti s různými pracovními technikami

- práce s papírem, textiliemi, přírodninami, modelínou, pracujeme ve skupinách

- lidové zvyky, tradice – vyrábíme drobné dárky

 

 

13. Hodnocení žáka a evaluace ve školní družině

 

Hodnocení, zpětná vazba vychovatelek ve výchovném procesu.

 

Osvědčila se nám motivace, průběžné a závěrečné hodnocení. Při sestavování celoročního plánu vychovatelky vycházely z činností, které byly v předchozím roce úspěšné a v rámci evaluace některé postupy zopakujeme. Reagujeme na přání a zájmy žáků.

 Hodnocení žáka ve školní družině

 

Hodnocení probíhá průběžně, v závěru jednotlivých činností, při uzavření školního roku.

 

Slovní hodnocení

 

 • hodnocení pedagogem – v průběhu činnosti

                                              při ukončení činnosti                                     

 

 • hodnocení účastníkem – v průběhu činnosti

                                              při ukončení činnosti                                              

 

 

Písemné hodnocení

 

 • hodnocení pedagogem – při ukončení činnosti (např. pochvala do deníčku)                                              

                                     

 • hodnocení účastníkem – sebehodnocení

                                                – hodnocení činnosti

 

Zásady hodnocení

 

 • adresné
 • všestranné
 • zaměřené na široké spektrum projevů žáka v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové

 

Kritéria hodnocení účastníka:

 

 1. Míra a kvalita ovládnutí osvojených poznatků, dovedností při dané činnosti
 2. Ovládání základních komunikačních prostředků
 3. Využívání získaných vědomostí a dovedností
 4.  Projevy samostatného myšlení a tvořivosti
 5. Ovládání postupů a způsobů řešení a samostatné práce
 6. Porozumění a utváření názorů, postojů a činů
 7. Projevy a vlastnosti účastníka

 

 

Evaluace

 

Vlastní hodnocení je určeno k získávání a analýze podkladů zahrnujících i zpětnou vazbu od zúčastněných. Tento proces přináší výstupy, které napomáhají efektivně zaměřit plánování svých aktivit tak, aby vedly ke zlepšování.

 

 

 

 

 

Plán evaluace

 

 

Oblast

 

 

Prostředky

 

Časový rozvrh

 

Odpovědnost

Podmínky

vzdělávání

pozorování

rozhovory s vychovatelkami, s žáky

průběžně

 

vychovatelky, ředitelka

Organizace, metody a formy vzdělávání

pozorování

rozhovory s žáky

dotazníky pro vychovatelky

hospitace

průběžně

 

1x ročně

 

1xročně

vychovatelky

 

 

 

ředitelka školy

Práce vychovatelky

hospitace

rozhovory s vychovatelkami, rodiči, dětmi

sebehodnocení vychovatelky

Portfólio vychovatelky

1x ročně

 

průběžně

 

1x ročně

 

ředitelka školy

 

 

 

vychovatelky

Materiální podmínky

pozorování

rozhovory s žáky a rodiči

dotazníky

průběžně

 

 

1x ročně

vychovatelky

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

písemné zápisy o BOZ žáků

 

 

pozorování, vyhledávání rizik

na začátku školního roku, před prázdninami, akcemi družiny

průběžně

 

vychovatelky

 

 

 

ředitelky, provozní zaměstnanci, vychovatelky

                                                                           

 

 

V Rozseči nad Kunštátem 28. 8. 2018                                                                                                                 Lenka Simajchlová

                                                                                                                                                                             ředitelka mateřské školy

 

Školní vzdělávací program ŠD.docx

 

Poslední fotografie

Statistiky

Online: 10
Celkem: 221227
Měsíc: 8612
Den: 163